Privacy- en cookiestatement damesvanvermeer.nl

Dit is het privacy- en cookie statement van de website van Dames van Vermeer B.V. (www.damesvanvermeer.nl)

Dames van Vermeer gaat zorgvuldig om met de privacy van de bezoekers van haar website en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Op deze pagina kunt u lezen op welke wijze Dames van Vermeer omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt via haar website en welke rechten u heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke en doeleinden voor verwerking

Bij het bezoek aan de website (www.damesvanvermeer.nl) worden persoonsgegevens verwerkt door Dames van Vermeer. Dames van Vermeer is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Hieronder licht Dames van Vermeer toe welke gegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoeken, verwerken wij:

  • wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: uw naam, e-mailadres en eventuele andere (persoons)gegevens die u met ons deelt, waaronder uiteraard uw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om uw opmerking in behandeling te kunnen nemen, met u in contact te treden en u van het verloop van de behandeling van uw opmerking op de hoogte te houden.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

  • bij een bezoek aan onze website: analytische cookies om de functionaliteit, effectiviteit en gebruikerservaring van onze website te verbeteren;
  • naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarbij kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Dames van Vermeer daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

Cookies

De website van Dames van Vermeer plaatst cookies. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en de meeste websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar uw browser wordt verstuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Cookies worden gebruikt om de gebruikservaringen te vergroten en de door Dames van Vermeer aangeboden diensten te verbeteren. Wij gebruiken de onderstaande cookies.

Functionele cookies

Om de website goed te laten werken (navigeren), plaatsen wij een zogenaamd display cookie. Dit cookie wordt uitsluitend gedurende de sessie bewaard en verdwijnt daarna automatisch van uw computer.

Analytische cookies (Google Analytics)

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s etc. Op deze manier kan Dames van Vermeer de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Dames van Vermeer heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. en Google Analytics conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijk ingesteld. Daarbij heeft Dames van Vermeer gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en maakt zij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Naam Opslagduur
_ga 2 jaar
_gid 24 uur
_gat_gtag_UA sessie

Cookies van derden

Op onze website (onder klantbeoordelingen) is een functionaliteit van Funda opgenomen. Hierdoor worden cookies geplaatst die van Funda afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op.

Leest u de betreffende privacyverklaring van Funda om te lezen wat Funda met uw (persoons)gegevens doet die zij via deze cookies verwerken: https://www.funda.nl/cookiebeleid/

Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Dames van Vermeer ingeschakelde hostingpartijen en data-analysebedrijven.

De door Dames van Vermeer ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Dames van Vermeer verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op een server in Nederland .

Bewaartermijnen

Dames van Vermeer bewaart de persoonsgegevens die zij via haar website verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement beschreven doeleinden. Daarna worden deze verwijderd. Dat zal in ieder geval na 2 maanden na afhandeling van het verzoek zijn, tenzij men zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Beveiliging

Dames van Vermeer heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige toegang.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Dames van Vermeer te waarborgen.

Rechten

De AVG verstrekt aan u, ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, bepaalde rechten. Het gaat om de volgende rechten:

Inzage

U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij over u verwerken en daarbij o.a. informatie te ontvangen over de doeleinden waarvoor wij die gegevens verwerken, aan wie de gegevens zijn verstrekt en wat de (verwachte) bewaartermijn is.

Correctie

Indien blijkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over u hebben opgeslagen, dan heeft u het recht deze gegevens te laten corrigeren.

Verwijdering

U heeft het recht uw gegevens door ons te laten verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij het verzoek tot verwijdering weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens moeten bewaren in verband met o.a. fiscale verplichtingen.

Beperking

U heeft het recht de verwerking van uw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld in afwachting van de behandeling van een door u ingesteld bezwaar.

Bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dat op uw specifieke situatie ziet.

Overdraagbaarheid

Indien van toepassing, heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Op uw verzoek, zullen wij uw gegevens aan u toezenden in een gangbaar bestandsformaat (zoals xls of csv).

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Dames van Vermeer via onderstaande contactgegevens. Dames van Vermeer zal het bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of een van de bovengenoemde rechten willen inroepen, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via:

Dames van Vermeer B.V.
Johannes Vermeerplein 5
1071 DV Amsterdam

Telefoon: + 31 (0) 203626450
E-mail:  info@damesvanvermeer.nl

Dames van Vermeer B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65788168.

Mocht u van oordeel zijn dat Dames van Vermeer onvoldoende zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat of zich niet houden aan de wet, dan kunt u een klacht indienen bij Dames van Vermeer of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien wijziging van dit privacy- en cookiestatement nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2018.